Algemene voorwaarden CO2.EU BV

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • CO2.EU BV: CO2.EU BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Maasstraat 9, 2991 AD in Barendrecht, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88191531.
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met CO2.EU BV aangaat.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen CO2.EU BV en de Klant, inclusief deze algemene voorwaarden.
 • Producten: de producten die CO2.EU BV aan de Klant levert, waaronder CO2-certificaten, zonnepanelen en energieopslagbatterijen.
 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van CO2.EU BV. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding en betaling van een aanbieding op één van onze websites CO2.eu, CO2.NL of CO2.FR door de klant. De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de producten.

 1. Prijzen

De prijzen van de producten op de website(s) zijn inclusief btw. CO2.EU BV behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op bestellingen die na de wijziging worden geplaatst.

 1. Levering

CO2.EU BV levert de CO2-certificaten aan het door de klant opgegeven e-mailadres. De levering van de zonnepanelen en energieopslagbatterijen vindt plaats binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen met de klant.

 1. Betaling

De Klant dient CO2.EU BV bij een aankoop via CO2.EU, danwel CO2.nl, of CO2.FR online te betalen.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven eigendom van CO2.EU BV totdat de Klant de volledige koopprijs heeft betaald.

 1. Garantie

CO2.EU BV garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst. De garantietermijn is 10 jaar, dit geldt voor energieopslagbatterijen en Solarpads.

 1. Aansprakelijkheid

CO2.EU BV is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door:

 • Gebreken in de producten die niet aan de overeenkomst beantwoorden;
 • Gebruik van de producten in strijd met de gebruiksaanwijzing;
 • Aanwijzingen van de Klant;
 • Overmacht.

De aansprakelijkheid van CO2.EU BV is in alle gevallen beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van CO2.EU BV voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.

 1. Klachten

Klachten over de producten dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk te worden ingediend bij CO2.EU BV. CO2.EU BV zal binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht een reactie geven.

 1. Geschillen

Alle geschillen tussen CO2.EU BV en de Klant worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 1. Slotbepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn in alle opzichten bindend voor CO2.EU BV en de Klant. De Klant kan geen rechten ontlenen aan deze algemene voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn opgenomen.

Aanvullende bepalingen

 • CO2.EU BV heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die na de wijziging worden geplaatst.
 • CO2.EU BV heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de Klant niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
 • CO2.EU BV heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanmeldt of zijn bedrijfsactiviteiten staakt.